ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
ფირნიშები
2014 წლის 09 სექტემბერის ცვლილებების შედეგად მოხდა მედიკამენტების რეკლასიფიცირება და
მეორედან მესამე ჯგუფში გადავიდა 781 ფარმაცევტული პროდუქტი.
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო, საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს:


- აღსაზრდელებისა და მოსწავლეების მისაღებად დამტკიცებული დოკუმენტაციის ჩამონათვალში (ფორმა 100/ა "ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ", პუნქტში, "ინფორმაცია ჩატარებული პროფილაქტიკური აცრების შესახებ") მონაცემების გადამოწმება ასაკობრივად ჩატარებული პროფილაქტიკური აცრების შესახებ;

რეცეპტის გამოწერის წესისა და ფორმა N3-რეცეპტის ბლანკის ფორმის შესახებ განხორციელდა რამოდენიმე ცვლილება, მათ შორის:

1. შეიცვალა რეცეპტის ფორმის A განყოფილება, რის შედეგადაც უფრო დიდი ადგილი დაეთმო მედიკამენტის დასახელების, ფორმის, დოზის, რაოდენობისა და მიღების წესის ჩასაწერ ველებს.